Telefon: 87 52 91 20
E-Mail: post@djfh.dk
Nyhedsbrev

ingen nyheder i denne liste

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole

Skolens gældende vedtægter er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 19. juni 2017 og er offentliggjort samme dag.

 

Vedtægterne kan læses her:

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole

 

 

 

§ 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

stk. 1             Djurslands Folkehøjskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution

 

stk. 2             Institutionen er oprettet den 8. maj 2000 og har adresse på Drammelstrupvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune.

 

stk. 3             Institutionens formål er at drive en folkehøjskole med almendannende undervisning indenfor rammerne af gældende regler om højskoler.

 

stk. 4             Højskolens værdigrundlag bygger på den klassiske grundtvigianske Folkehøjskole

 

Værdigrundlaget hviler på fire søjler:

 

Respekt

Respekt for hinanden, for forskellighed og forskellige forudsætninger. Nøgleord: Ligeværd og dialog.

 

Engagement

Arbejdsglæde og den faglige stolthed gennemsyrer undervisning og samvær. Nøgleord: Nærvær, livsglæde, samarbejde og fælles oplevelser.

 

Dynamik

Udvikling gennem fællesskab for at realisere elevers og personales potentialer. Nøgleord: Fokuseret undervisning, kvalitet i samværet, udfordringer og stærkt fællesskab.

 

Bæredygtighed

At tage vare på omgivelserne. Nøgleord: Udnytte ressourcer, tænke økologisk og vide, at valg har konsekvenser.

 

 

§ 2 Skolekreds

stk. 1             Skolen har en skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

Følgende kan være medlemmer af skolekredsen:

 

Myndige personer, foreninger m.v. og offentlige myndigheder, som har interesse for skolens arbejde.

Ansatte på skolen kan ikke være medlem af skolekredsen.

                     

stk. 2             Privatpersoner, foreninger m.v., dvs. andre end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen.

 

stk. 3             Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelse har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

 

stk. 4             Af medlemmerne opkræves kontingent mindst en gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

 

stk. 5             Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

stk. 6             Skolens årsrapport kan rekvireres fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs-, og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlige myndigheder. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

 

 

§ 3 Skolens drift

stk. 1             Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, kursusaktiviteter, økonomiske bidrag fra skolekredsen samt eventuelle bidrag fra andre.

 

stk. 2             Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Dog kan skolen i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark.

 

stk. 3             Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til at tilvejebringe kapital, der skal imødegå underskud og i øvrigt til størst gavn for skolens skole- og undervisnings-virksomhed f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

 

 

 

§ 4 Generalforsamling

stk. 1             Generalforsamlingen består af skolekredsens

medlemmer.

 

stk. 2             Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne jfr. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse jfr. § 12.

 

stk. 3             Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og den indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved almindeligt brev eller ved mail til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Godkendelse af den reviderede årsrapport

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt kredsens medlemmer

8. Valg af 2 suppleanter blandt kredsens medlemmer

9. Eventuelt

 

stk. 4             Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

stk. 5             Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 2/3 skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling med egen dagsorden.

 

Stk. 6            Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer. Dog gælder særlige bestemmelser ved vedtægtsændringer og nedlæggelse, jf. §11 stk 3 og § 12 stk. 1.

 

stk. 7             Når blot et medlem fremsætter ønske om skriftlig afstemning, skal dette ske.

 

stk. 8             Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 5 Bestyrelsens sammensætning

stk. 1             Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

                                           

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter er på valg hvert år.

 

stk. 2             Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg er muligt.

 

stk. 3             Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

 

stk. 4             Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og have bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

 

stk. 5             Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

 

stk. 6             Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem jf. lovens §7, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden jf. stk. 1 og § 4, fortrinsvist en af de valgte suppleanter.

 

stk. 7             Højskolens forstander, forretningsfører samt en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 

 

§ 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar

stk. 1             Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for kulturministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig overfor skolekredsen.

 

stk. 2             Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Ansættelse og afskedigelse af forretningsfører sker ved indstilling fra forstanderen.

 

stk. 3             Bestyrelsen træffer beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan for skoleåret og en indholdsplan for det enkelte kursus, samt godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

 

stk. 4             Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

 

stk. 5             Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jfr. § 9, stk. 1

 

stk. 6             Bestyrelsen underretter Kulturministeriet om skolens nedlæggelse.

 

 

§ 7 Bestyrelsens arbejde m.v.

stk. 1             Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden.

 

stk. 2             Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

 

 stk. 3            Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlingerne og afstemningerne.

 

stk. 4             En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt mv.

 

stk. 5             Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

 

stk. 6             Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

 

 

§ 8 Skolens daglige ledelse

stk. 1             Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

 

stk. 2             Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander.

 

stk. 3             Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

 

stk. 4             Forstanderen ansætter og afskediger medarbejdere bortset fra forretningsfører og foretager indstillinger til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af forretningsfører.

 

stk. 5             Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

 

§ 9 Regnskab og revision

stk. 1             Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler.

 

stk. 2             Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lov om folkehøjskoler §6.                  

stk. 3                Regnskabsåret er kalenderåret.

 

 

§ 10 Tegningsret

stk. 1             Skolens tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

 

stk. 2             Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves 2/3 flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.

 

 

§ 11 Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1.           Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Kulturministeriet.                                                         Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

 

Stk. 2.           Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

 

Stk. 3.           Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan beslutning om ændring træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling, når 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for.

 

§ 12 Nedlæggelse

stk. 1             Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling, når 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for.

 

stk. 2             Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

 

stk. 3             Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

 

stk. 4             Bestyrelsen har ansvar for bevarelse af institutionens aktiver, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

 

stk. 5             Overskydende midler anvendes med Kulturministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om folkehøjskoler.

Vedtægten er fremlagt på den ordinære generalforsamling den 26.april 2017 og vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt på en ekstraordinær generalforsamling den 19. juni 2017.

 

Bestyrelsesmedlem

 

Underskrift

 

Ole Kochen, formand

 

Geert Hallberg, næstformand

 

Anja Dybris

 

Jens Joel

 

Claus Lundberg

 

Rigmor Lauridsen

 

John Vestergaard